Regulamin

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 

1.Sklep internetowy ePIEKARNIA, działający pod adresem www.epiekarnia.com, prowadzony jest przez firmę BARSON Dorota Gierlik, NIP 673-160-82-22, nr Regon 302217390, z siedzibą w 62-020 Swarzędz, przy ul. Złota 21.

 
2. Kontakt do sklepu:

tel. 783 376 575,  e mail: sklep@epiekarnia.com

 

 

 II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.epiekarnia.com (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@epiekarnia.com lub telefonicznie: 783 376 575.
2
. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
3
. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej sklepu.
4
. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Zamawiający otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Zamawiającego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
5
. Realizacja zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 6. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między Sprzedającym a Zamawiającym jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą elektroniczna lub telefonicznie potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje również uzgodniona konkretna data wysyłki towaru).
7
. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

8
. Czas realizacji zamówienia zależny jest od rodzaju towaru i podany jest indywidualnie dla każdego produktu. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych.  W przypadku zaistnienia braków magazynowych czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 14 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający jest każdorazowo informowany.
9
. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostaw, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
10. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
11. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest po stronie Zamawiającego.

 

III. KOSZTY TRANSPORTU

 

1. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Sklep lub Zamawiającego zgodnie z wytycznymi podanymi w koszyku zamówień.
2. Zamówienia do 30 kg - koszt transportu 17,00 zł brutto ( przy płatności przelewem) i 22,00 zł brutto - płatność "za pobraniem" ,

3. W przypadku wielkogabarytowych urządzeń koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia, jego gabarytu i dostawy Zamawiającego z pominięciem zapisów pkt. 2 i 3.
4. Dla zakupów hurtowych oraz przesyłek zagranicznych koszt transportu wyceniany jest indywidualnie do każdego zamówienia. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest przez obsługę sklepu  o kosztach transportu. Na życzenie Klienta towar może Klient odebrać własnym transportem.
 
 

 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: mBank 75 1140 2004 0000 3702 7446 5893
2. Numer konta właściwy do dokonania wpłaty podany zostanie również w korespondencji (e-mail) przesłanej w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia.
3. Podstawą do dokonania wpłaty jest przesłane przez Sklep potwierdzenie zamówienia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma.
4.
Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.
 

 

V. TERMINY PŁATNOŚCI


1.Przedpłata 100% przed wysyłką towaru (wymagane zawsze przy pierwszej transakcji, przy kolejnych zamówieniach ustalane są indywidualne warunki).

 

 

VI. GWARANCJA I ZWROTY

 

 

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
2. Standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty wydania towaru.
3. Gwarancja może być wydłużona do ponad 12 miesięcy - zgodnie z gwarancją producenta udzielaną na dany towar (stosowna adnotacja zamieszczona jest w książce gwarancyjnej lub na stronie internetowej sklepu przy opisie towaru).
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (w tym koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).
5. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sklepu, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
6. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.
7. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
8. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. Instalacja powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.
9. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sklepu. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie
10. Po usunięciu opakowania sprzętu/urządzenia należy upewnić się co do integralności i zgodności z zamówieniem urządzenia. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do dystrybutora. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono sprzęt/urządzenie.
11. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się
z instrukcją obsługi.
12. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje. W związku z powyższym różnice te nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
13. Personel obsługujący sklep internetowy dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów. 

 14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru klient dokonuje na własny koszt.

UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie Konsumentom tzn. zakupy w sklepie zostały dokonane przez osobę prywatną, a nie przez firmę.

 

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie wysyłając pismo na adres firmy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 2. Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres biura firmy: BARSON ul. Pokrzywno 3 ; 61-315 Poznań
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (tylko na terenie Polski).

  Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep (firmę BARSON Dorota Gierlik) w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie, a także przesyłania innych informacji dotyczących asortymentu sklepu.
2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu (firmy BARSON Dorota Gierlik) korespondencji pocztą elektroniczną( newsletter) oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
5. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu (firmy BARSON Dorota Gierlik)  ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

 
 
 
 

  

ePiekarnia - wyposażenie piekarni i cukierni

Wyposażenie piekarni: wszystko w jednym miejscu

Kilkanaście kategorii obejmujących wszystko, co potrzebne w nowoczesnej piekarni i cukierni. Kilkaset produktów, dzięki którym praca piekarza będzie sprawna i efektywna. Epiekarnia.com to sklep internetowy, w którym znaleźć można niezbędne wyposażenie piekarni.

Dzięki zróżnicowanej ofercie obejmującej wyposażenie piekarni i cukierni od a do z sklep przyczynia się do usprawnienia codziennej pracy i podniesienia jej efektywności. Dodatkowo, ceny do negocjacji sprawiają, że stali klienci zyskują jeszcze więcej.

Wyposażenie cukierni: doświadczenie i profesjonalizm

Samo zróżnicowanie asortymentu to jedno. Drugie – taki dobór produktów, aby spełniały nawet najbardziej wygórowane wymagania. Dodatkowy atut sklepu to fachowe doradztwo technologów żywności i inżynierów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży piekarniczej.

Waluty
Płatności: przelewy24.pl
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl